הצטרפו לתביעה
(שהוגשה ע"י העמותה לתיקון מערכת המשפט)
להחיל את החוק המחייב על שופטי בית משפט - ולחייב פיקוח על ביהמ"ש
כי "כולנו שווים בפני החוק"

זה הוא קול קורא לציבור להצטרף לתביעה שהוגשה להחיל את החוק ואת הפיקוח על ביהמ"ש.

זוהי "שעת רצון" לדרוש זכויותינו החוקתיות! והגיעה העת לחזק את מערכת בית המשפט

לדרוש ולהבטיח זכויותינו להליך שיפוטי תקין ! ועל ידי החלת החוק המחייב שחל על אזרחי המדינה שיחול גם על השופטים אשר העניקו לעצמם "פטור" מהחוק (העניקו לעצמם חסינות מהותית בחוסר סמכות חוקתית ובניגוד להוראות הדין המחייב), וכן, להבטיח שקיפות, פיקוח ומערכת איזונים ובלמים על נושאי משרת האמון השיפוטי (שופטים). הצטרפו אלינו לדרישות הבסיסיות למערכת משפט תקינה, שקופה ונקיה משחיתות שיפוטית.

 להלן חלק מסעדי התביעה בסעיף 17 בתביעה לצו עשה ולדרישה לקבוע בחיקוק כי יש :  

   1.להגדיר בחוק את המונחים שבסעיף 6 לחוק יסוד השפיטה ("משפט צדק"; "הטיית משפט";
"הכרת פנים"), שם התחייב השופט/ת  שלא לבצע עבירת שפיטה ועבירה פלילית אך מונחים אלו לא הוגדרו בחוק!

   2.לקבוע כי הטיית משפט ו/או הכרת פנים תהווה עילה לפסלות שופט מלשפוט באותו התיק  ו/או להמשיך ולישב בדין, וכי אותו שופט לא יהיה זה אשר ידון בבקשה לפסל את עצמו!.

   3.לקבוע כי הטיית משפט ו/או הכרת פנים (שהינן עבירות שיבוש הליך שיפוטי) תהווה עבירה פלילית, שבצידה עונש מאסר חובה.

   4.לקבוע כי מועמד לשפיטה יעבור טרם כניסתו לתפקיד בדיקת פוליגרף כמו גם בתקופות קצובות שיקבעו בחוק, במהלך הכהונה ו/או ככל ויתבקש על ידי הגוף המפקח לאור חשדות לביצוע עבירות שיפוטיות.

  5.לקבוע כי כל דיוני ביהמ"ש יוקלטו (וידאו ואודיו-שמע) ויתומללו מבלי שתתאפשר הפסקת הקלטה במהלכה, באופן שההקלטה והתמליל יהיו לפרוטוקול הדיון המחייב.

   6.לקבוע כי שופט שפרש או הופסקה כהונתו כשופט מכל סיבה שהיא לא יוכל להמשיך לשמש כ"שופט עמית" ולא יוכל לעסוק במקצוע עריכת הדין משך "תקופת צינון" בת ארבע שנים לפחות, כנהוג.

   7.לקבוע כי צד למשפט ו/או צד שלישי אשר נגרם לו נזק ממוני מכל מין וסוג בגין עדות שקר שניתנה במשפט, יוכל לתבוע נזקיו.

  8.לקבוע כי כל תלונה שתוגש כנגד שופט, תיחקר ע"י משרד מבקר המדינה וכן על ידי משטרת ישראל ללא כל צורך בקבלת אישור היועמ"ש.

8.1 חסינות - הסרת חסינותו של השופט הן בתחום הפלילי והן בתחום הנזיקי לצורך חקירתו תבוצע לאלתר ללא אישור יועמ"ש.

8.2 השעיה -  היה וימצא כי יש להגיש הליך משפטי כלשהו כנגד השופט הנילון, יושעה השופט מתפקידו בתיק בגינו הוגשה התלונה. ההשעיה תעמוד בתוקפה גם לתקופת המשפט בבית משפט "מיוחד" כאמור בסעיף 17.ח' לתביעה.

8.3 חקירה - לקבוע כללים להשעיה מיידית של שופט, ככל ויוגשו מספר מסוים של תלונות כנגד
      נושא משרת אמון שיפוטי
ובגין תלונה חוזרת על עצמה, תיפתח חקירה מיידית כשבמהלכה
      יושעה נושא משרת האמון השיפוטי מכל תפקיד שיפוטי

דוגמת השופט מיכאל תמיר כפי שהובהר בבג"ץ 8468/20 עודד הוכהאוזר עו"ד ואח' נ' מיכאל תמיר, שופט,  בג"ץ דחה העתירות בנימוק "כי לא ניתן זמן סביר ליועמ"ש להשיב" לדרישה להעמיד לדין השופט חרף הקלטת השופט תמיר בשיחה "פרטית" במהלך הדיון שם דיבר על "דיל" עסקה מפוקפקת שנסגרה בין הנתבעים לבין ביהמ"ש , למרות האמור השופט ממשיך לישב בדין ולנהל את התיק. 

  9.תוקם יחידה כלכלית כפי שנהוג בעולם תקין, אשר תנטר פעילות כספית של נושא משרת האמון השיפוטי ושל בני משפחתו, וככל ותהא חריגה מהמקובל, או אז תפתח חקירה מיידית וללא כל צורך באישור היועמ"ש, שכן, כדוגמת המקרה שהתפרסם של השופטת אתי כריף ויו"ר לשכת עוה"ד לשעבר מר אפי נווה, שהתברר כי היועמ"ש היה מצוי בקשרים חברים פסולים על החשוד בקבלת השוחד. כאן ראוי לציין, כי ע"פ פרסומים השופטת כרייף הציעה "הצעה" לפרקליטות, כי יסגרו התיק כנגדה בגין מתן שוחד ולא יוגש כתב אישום, וככל ותיק זה יסגר, הרי שהיא תהא מוכנה להתפטר מתפקידה! ותשאל השאלה, מה יגיד "אזרח פשוט" שנחשד בביצוע מעשה פלילי, מדוע הוא לא יבקש סליחה שנתפס בגין ביצוע עבירה חמורה זו שהוא חשוד בה, לאחר שהפרקליטות תסגור את תיק החקירה כנגדו! וכידוע, חקירתה נסגרה !!!

 באם הינכם סבורים כי אחת מהדרישות המפורטות בסעיף 17 לכתב התביעה (נגיש באתר העמותה), לגיטימית, חשובה, חיונית לשמירת הדמוקרטיה ולשמירת זכויות הפרט להליך שיפוטי תקין והינכם מצטרפים לדרישות אלו, הרי שעליכם החובה להצטרף לתביעה כתובעים נוספים ולדרוש מערכת בית משפט תקינה.

אסור שיהיה אדם, מעל לחוק, כולנו שווים בפני החוק!

יובהר ויודגש, החשיבות הרבה בצירוף אזרחים נוספים אשר תובעים ביחד באופן אישי (היעד שהציבה העמותה - החתמת כ 50,000 תובעים), הינה הדמוקרטיה אשר מבוססת על ההבנה שהמדינה היא של האזרחים והם שקובעים כיצד היא תתנהל ובידי מי! וכן באופן מובהק הכרעת הרוב על המעמד החשוב של הגוף המחוקק שבו פועלים שליחי האזרחים.

רק באם נהיה כולנו יחדיו לא יוכלו להתעלם מהעוול שנגרם לכל אחד ואחת אשר מגיע ויגיע לפתחו של ביהמ"ש, ומדרישות בסיסיות אלו שלנו למדינה דמוקרטית; להליך שיפוטי תקין; למנוע פגיעות חוקתיות, לחזק את מערכת המשפט על ידי החלת החוק ופיקוח על ביהמ"ש; לשקם את אמון הציבור במערכת ביהמ"ש והכל כמפורט הן בתביעה לצו עשה והן בבג"ץ 5204/20 עודד הוכהאוזר עו"ד ואח' נ' כנסת ישראל ה 23.

 

*תביעה לצו עשה נגישה באתר העמותההעמותה לתיקון מערכת המשפט

להצטרפות ותמיכה: www.dyy.co.il  דוא"ל tikon.law@gmail.com  נייד/מסרונים: 050-6417251

טואול - בניית אתרים