פירוט החקיקה הנדרשת מתוך עתירה 5204/20 עודד הוכהאוזר, עו"ד ואח' נ' כנסת ישראל ה 23

הגדרה בחוק למונחים 'משפט צדק', 'הטיית משפט'
ו'הכרת פנים'

סעיף 6 לחוק יסוד : השפיטה קובע, שכל שופט יצהיר בעת מינויו אמונים שישפוט משפט צדק, וכי לא יטה משפט ולא ‏יכיר פנים, אולם החוק והפסיקה לא מגדירים מהו "משפט צדק", ואינם מגדירים כלל מהי "הטיית משפט" ומגדירים חלקית מקרים של "הכרת פנים". 

הגדרות אלו הינן כורח המציאות כדי שיהיו ברורות ונהירות לכל, אולם מבלי ליצור רשימה סגורה של מקרים שכאלה ותוך הותרת מתחם של שיקול דעת להרחיב את ההגדרות לעת הגיעו של מקרה מתאים להישפט בפני הגוף השיפוטי שיוקם, כאמור.

הטיית משפט היא עילה לפסילת שופט
ומהווה עבירת שפיטה

הטיית משפט תוגדר כאחת מהעילות לפסילת שופט מלישב בדין במקרה הנדון. היה ויפסל השופט כתוצאה מהטיית משפט או הכרת פנים, יוגש נגד השופט כתב אישום בפני בית המשפט לשיפוט שיוקם, כאמור.  

בתוך כך יש לתחום את הענישה בגין עבירות שונות, לרבות עבירות חמורות שבצידן עונש מאסר חובה (מוצע תקופת מאסר שלא תפחת מ 10 שנים) וסילוקו של השופט מכס השיפוט לצמיתות או לתקופה מסויימת, כמו גם אפשרות של חילוט רכושו ופרי רכושו הפרטי לטובת המדינה והנפגע.

    הגדרת הטיית המשפט והכרת הפנים כעבירות
להסרת חסינות

עבירות של הטיית המשפט והכרת הפנים תוגדרנה

הן כעבירות משמעתיות והן כעבירות פליליות, עם עונשים לצידן.

הטיית משפט תהיה שקולה לעבירת שיבוש הליכי משפט

ובמדרג ענישה וחומרת עבירה גבוהה ותהווה פגיעה

בטוהר המידות.

החסינות הפלילית והנזיקית יבוטלו במקרים שיוכחו

ככאלה שבהם עבר השופט עבירות אלו.

בדיקת פוליגרף לפני כניסה לתפקיד ובדיקות פוליגרף תקופתיות

החלת חובת בדיקת פוליגרף הינה מוכרת במערכת הציבורית והמדינתית, לרבות לנושאי משרות אמון ומשרות אחרות.

חובה זו הוחלה גם על שוטרים במשטרת ישראל, לצורך תפקודה התקין והגברת אמון הציבור במשטרה, ודברים אלו ומטרות אלו יושגו גם בכל הנוגע למערכת המשפט.

בדיקות אלו יתרכזו בניגודי העניינים האפשריים של השופט ובשאלות של טוהר ההליך השיפוטי הנוגע להטיית משפט, הכרת פנים ועוד, בדיקות פולגירף יעשו תוקפתית ובכל מחצית שנה, כתנאי חובה להמשך במילוי תפקיד, וכן במידת הצורך ע"פ דרישת הגוף החוקר המפורט בעתירה זו

הקלטת דיונים חובה

המצב הקיים היום:

ע"פ סע' 68(ב) לחוק בתי המשפט יש צורך לקבל רשות להקליט דיון בבית המשפט.

המצב לאחר התיקון המוצע:

כל הדיונים בכל הערכאות יוקלטו ע"י מערכת המשפט עצמה, ללא אפשרות עצירת הקלטה והתערבות בהקלטה.

לאמור : תבוטל הדרישה לבקש מבית המשפט רשות להקליט הדיונים (למעט דיונים בדלתיים סגורות).‏

ביהמ"ש יוכל לנהל פרוטוקול כתוב במקביל להקלטה, אולם הפרוטוקול הרשמי והמחייב יהא התמליל של ההקלטה שנערכה בביהמ"ש, כאמור.

תיקון הפרוטוקול המוקלד ניתן יהיה לביצוע לפי הפרוטוקול המתומלל ולכל אזרח תהא הזכות להקליט הדיון גם באמצעות מכשיר הקלטה פרטי וללא כל צורך בקבלת רשות


ביטול סעיף 8 לחוק יסוד: השפיטה - ומניעה בחוק מהמשך כהונת שופט שפרש

יבוטל סעיף 8 לחוק יסוד: השפיטה לפיו שופט שפרש יכול להמשיך לשמש כשופט, ותחתיו יקבע בחוק ששופט שפרש לא יוכל להמשיך עוד לעבוד כשופט. אגב כך, תבוטל משרת "שופט עמית". כל זאת, כדי למנוע עד כמה שניתן התערבות שלא כדין בהליך השיפוטי ע"י מי שמשמש כ"שופט עמית", שבתקופה זו שפרש, רשאי לעבוד בשוק הפרטי ולייצר ניגודי עניינים והתערבות בהליכים מתנהלים

התרת הגשתה של תביעה בגין נזק הנובע מעדות שקר שניתנה בביהמ"ש

גם צעד זה יחזק את האמון במערכת המשפט, יסייע בהפחתת עדויות שקר ויאפשר מתן סעד למי שנפגע נזק ממון מעדות שכזו.

אגב כך, יש להורות על ביטול הלכות בית המשפט העליון המונעות מבעל דין לתבוע את נזקיו בגין עדות שקר (ע"א 572/74 רויטמן נ' בנק מזרחי המאוחד בע"מ).


יוקם בית משפט לשיפוט

יוקם טריבונת שיפוטי חדש (בדרגת בימ"ש מחוזי), אשר יעסוק בשיפוט של שופטים, אשר הוחלט להעמידם לדין, לאחר חקירה ושימוע שיערכו להם.


החקירה והשימוע יערכו ע"י גוף חדש שיוקם במסגרת משרדי מבקר המדינה, שיהיה אמון על נושא זה הנוגע לביקורת על שופטים.


השעיית השופט העומד לדין מלדון בעניין נשוא התלונה שבגינה הועמד לדין ו/או בעניינים אחרים, לפי העניין ולפי נסיבות המקרה, כדי לדאוג לטוהר ההליך כולו.

כמובן שעל כל החלטה ניתן יהיה לערער בפני ביהמ"ש העליון.

למותר לציין, כי על מנת ליתן משנה תוקף לערכאה זו וכדי שתזכה לאמון הציבור, יש לכלול בה נציגי ציבור (מטעם משרדי מבקר המדינה ומטעם הפרקליטות) , בנוסף לשופט בדימוס שיעמוד בראש ההרכב, כאשר המאשימה תהא המדינה באמצעות משרד מבקר המדינה.

תוקם היחידה לביקורת המשפט וגוף חוקר שיהיה משוייך למבקר המדינה

המדובר ביחידה עצמאית לחלוטין שתוקם במשרדי מבקר המדינה ותהא כפופה אך ורק למבקר המדינה.

יחידה זו תערוך את כל החקירות הנדרשות ואת השימועים הנדרשים בעניינם של שופטים וכן תגיש במקרה הצורך את כתב הטענות כנגד השופט לביהמ"ש לשיפוט.

חקירה כנגד שופט תוכל להיפתח בין מכח תלונה של כל אדם ובין מיוזמת היחידה לביקורת המשפט.

מקום מושבה של היחידה יהא שלא במקום מושבו של בית המשפט לשיפוט ואנשי היחידה לא יקיימו קשרים עם בית המשפט לשיפוט ו/או עובדיו (לרבות השופטים שבו ונציגי הציבור).

ביהמ"ש לשיפוט יחוייב להכריע בכל אחת ואחת מן העילות שיועלו במסגרת כתב הטענות שיוגש נגד שופט.

כל הכרעה תוכל לבוא לכלל ערעור ברשות בפני ביהמ"ש העליון.

ליחידה לביקורת המשפט יהיו כל סמכויות החקירה שיש למשטרת ישראל ולמבקר המדינה.
להאזנת סתר לשופטים יידרש אישור של ראש היחידה לביקורת המשפט ושל מבקר המדינה גם יחד, וליחידת הביקורת תהא הסמכות לבדוק התכתבויות במכשיר הטלפון הנייד של השופט וכן בדואר האלקטרוני.

טואול - בניית אתרים